LIFEPROOF GLOBAL BEPERKTE GARANTIE ("BEPERKTE GARANTIE")BEPERKTE GARANTIE

Otter Products, LLC d/b/a LifeProof en zijn wereldwijde dochterondernemingen (gezamenlijk "Otter") garandeert dat zijn producten (gezamenlijk de "Producten") bij normaal gebruik en gedurende de geldende garantieperiode vrij zijn van productie-, materiaal- en fabricagefouten, volgens de voorwaarden van deze beperkte garantie. Otter geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor smartphones of andere apparaten die zijn gemaakt door andere bedrijven dan Otter. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op producten die worden gekocht bij een door Otter geautoriseerde dealer die onderhevig is aan de kwaliteitscontroles van Otter en deze volgt, behalve wanneer anderszins verboden door de wet.GARANTIEPERIODE

Op de Producten zijn de volgende garantieperioden van toepassing (elk een "Garantieperiode"):


Producttype


Garantieperiode


LifeProof-producten uit de
Private Collection en Limited Edition/Speciale Producten
Eén (1) jaar (twee (2) jaar voor Producten gekocht in de EMEA-regio) vanaf de originele datum van aankoop van het Product door een klant bij een door Otter geautoriseerde dealer

LifeProof Softgoods-producten Levensduur van het Product. Dit is vijf (5) jaar vanaf de originele datum van aankoop van het Product door een klant bij een door Otter geautoriseerde dealer

Producten uit de Outdoor Collection van LifeProof One (1) year (two (2) years for Products purchased in the EMEA region) from the original date of purchase of the Product by a customer from an Otter-authorized dealer

Accessoires van LifeProof voor mobiele apparaten One (1) year (two (2) years for Products purchased in the EMEA region) from the original date of purchase of the Product by a customer from an Otter-authorized dealer

LifeProof elektronica One (1) year (two (2) years for Products purchased in the EMEA region) from the original date of purchase of the Product by a customer from an Otter-authorized dealerENIGE EN UITSLUITENDE OPLOSSING

Als er een productie-, materiaal- of fabricagefout ontstaat bij een Product en er wordt binnen zestig (60) kalenderdagen na afloop van de garantieperiode door Otter een geldige claim ontvangen, zal Otter naar eigen goeddunken: (1) het Product repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen; of (2) het Product vervangen door een nieuw of gereviseerd Product. Voor de doeleinden van deze garantie betekent "gereviseerd" een Product of onderdeel dat vrijwel naar zijn originele specificaties is teruggebracht; of (3) een vervangend Product sturen dat hetzelfde of van een gelijksoortige stijl is als het Product dat de klant heeft geretourneerd onder deze garantie of een vervangend equivalent van het originele Product dat de klant heeft gekocht dat mogelijk niet gelijk is (afhankelijk van beschikbaarheid). Otter zal alle inspanningen doen om LifeProof-producten uit de Private Collection, Limited Edition/Speciale Producten of uit productie genomen Producten te vervangen, maar kan geen garanties geven over de beschikbaarheid van deze Producten voor vervanging. Alle LifeProof-producten uit de Private Collection, Limited Edition/Speciale Producten of uit productie genomen Producten die onder de geldende garantie vallen, maar niet kunnen worden vervangen door een identiek Product, zullen worden vervangen door een gelijkwaardig model, op basis van beschikbaarheid. Vervanging met dezelfde kleur kan niet worden gegarandeerd. Vervangen of gerepareerde Producten hebben dezelfde garantie als bovengenoemd, voor de overgebleven tijd van de originele garantieperiode. In het geval van een defect zijn dit de enige en uitsluitende oplossingen voor de klant. Deze beperkte garantie wordt alleen gegeven aan de originele eindgebruiker/klant en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon of verkrijger.UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Met uitzondering van de bovenomschreven oplossingen of wanneer dit door toepasselijke wetgeving wordt beperkt of verboden, ligt het gehele risico met betrekking tot de kwaliteit en prestatie van Producten bij de klant, en de klant neemt de totale kosten van reparatie op zich als de Producten defect blijken te zijn na hun aankoop. Daarnaast en zonder beperking van de algemeenheid van de eerdergenoemde disclaimers, dekt deze beperkte garantie onder geen enkele omstandigheid, defecten door normale slijtage of anderszins door normale veroudering van het Product; cosmetische beschadiging, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic tenzij het defect het gevolg is van productie-, materiaal- of fabricagefouten; onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud; verzuim om gebruiksaanwijzingen te volgen; ongeval; overmatig vocht; insecten; schade als gevolg van een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, brand, bliksem, aardbeving of andere oorzaak van buitenaf; stroompieken; aansluiting op stroomvoorziening(en) met ongeschikt voltage; ongeautoriseerde wijziging of aanpassing van de originele toestand; schade ontstaan door onjuiste verpakkings- of transportprocedures, verlies van, schade aan of corruptie van opgeslagen gegevens; schade veroorzaakt door gebruik met niet-LifeProof-producten; Producten die moeten worden gewijzigd of aangepast om te werken in een ander land dan het land waarvoor het Product is ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van Producten die door deze aanpassingen zijn beschadigd; en Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde dealers die niet onderworpen zijn aan de kwaliteitscontroles van Otter.


VOOR KLANTEN DIE VALLEN ONDER EEN TOEPASSELIJKE CONSUMENTENBESCHERMINGSWET OF -REGELGEVING IN DE STAAT, PROVINCIE OF LAND WAAR ZIJ KOPEN OF WONEN, GELDEN DE VOORDELEN VOOR DE KLANT ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE ALS AANVULLING OP ANDERE RECHTEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE KLANT ONDER DERGELIJKE WET- OF REGELGEVING. DERGELIJKE VOORDELEN KUNNEN AANVULLENDE GARANTIES OF RECHTEN ZIJN MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT EN TOEPASSELIJKE OPLOSSINGEN IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT. DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDT GEÏNTERPRETEERD ONDER DE WET- OF REGELGEVING DIE VAN TOEPASSING IS OP EEN KLANT VAN EEN STAAT, PROVINCIE OF LAND, EN ENIGE VOORWAARDE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE DIE IN CONFLICT IS MET DERGELIJKE CONSUMENTENRECHTEN OF -VOORDELEN IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN DIE VALLEN ONDER DERGELIJKE WET- OF REGELGEVING, DUS KUNNEN DE UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET OF NIET GEHEEL VAN TOEPASSING ZIJN OP EEN KLANT.GARANTIEDISCLAIMERS

MET UITZONDERING VAN HETGEEN DAT HIERBOVEN NADRUKKELIJK BESCHREVEN IS, WORDT IEDER PRODUCT ALLEEN GELEVERD OP EEN “AS IS”-BASIS EN GEEFT OTTER GEEN ENKELE ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DOET OTTER NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN SLUIT DEZE UIT, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN NIET-OVERTREDING, ONGESTOORDE WERKING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALS EEN DERGELIJKE DISCLAIMER OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE NIET IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DE DUUR VAN IEDERE GEÏMPLICEERDE GARANTIE BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE DIE VAN TOEPASSING IS OP HET PRODUCT, ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN LANDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE, DUS DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP DE KLANT VAN TOEPASSING. ALS DE BETREFFENDE WETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE SPECIFICEERT DIE LANGER IS DAN DE GELDENDE GARANTIEPERIODE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE GELDENDE GARANTIEPERIODE VOOR PRODUCTEN ONDERHEVIG AAN DE BETREFFENDE WETGEVING AANGEPAST AAN DE VEREISTE MINIMALE PERIODE. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT KLANTEN SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN DE KLANT KAN DAARNAAST OOK AANSPRAAK MAKEN OP ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN PER STAAT, PROVINCIE EN LAND.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL, ONDER GEEN ENKEL BEDING OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZULLEN OTTER, ZIJN DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF BESTRAFFENDE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK VAN DE KLANT OF EEN DERDE PARTIJ, DIE ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN EEN PRODUCT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE AAN BEZITTING(EN), VERLIES VAN WAARDE VAN HET PRODUCT OF HET PRODUCT VAN EEN DERDE PARTIJ DAT WORDT GEBRUIKT IN OF MET EEN PRODUCT, OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET PRODUCT VAN EEN DERDE PARTIJ DAT WORDT GEBRUIKT IN OF MET EEN PRODUCT, ZELFS WANNEER OTTER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE BEGRIJPT DE KLANT DAT OTTER NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE OF VERNIELING VAN ELEKTRONISCHE APPARATEN OF ANDERE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VERVAT IN OF BUITEN PRODUCTEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, LAPTOPS, SMARTPHONES, MOBIELE TELEFOONS OF ANDERE DRAAGBARE APPARATEN OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OP DE VOORNOEMDE APPARATEN, EN GAAT HIERMEE AKKOORD. NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE DE KLANT KAN OPLOPEN DOOR WELKE REDEN DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE HIERIN GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE IN CONTRACT, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), WORDT DE GEHELE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN OTTER EN HAAR DISTRIBUTEURS EN/OF LEVERANCIERS BEPERKT TOT HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG DOOR DE KLANT VOOR EEN PRODUCT DAT AANLEIDING GEEFT TOT AANSPRAKELIJKHEID. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN LANDEN STAAN GEEN UITZONDERING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DUS KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITZONDERING VOOR DE KLANT NIET VAN TOEPASSING IS. DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET GELDEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT.PROCES VOOR GARANTIECLAIMS

Bezoek als je een garantieclaim wilt indienen https://www.lifeproof.com/en-us/warranty-claim De klant moet een garantieclaim binnen zestig (60) dagen na verval van de geldende garantieperiode indienen. We kunnen je ter verificatie van de claim vragen ons een foto te sturen van je Product, en in sommige gevallen vragen we je het product voor inspectie terug te sturen naar Otter. Otter behoudt zich het recht voor om verzend- en afhandelingskosten in rekening te brengen in verband met de beoordeling en uitvoering van een garantieclaim.

Ons garantiestatement is ook beschikbaar in de volgende talen:


Arabisch Nederlands
Fins Frans
Duits Italiaans
Pools Portugees
Russisch Spaans
Zweeds Turks
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: December 20, 2018