GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op jouw gebruik van alle websites (“Sites”) die in het bezit zijn van of worden beheerd door of namens Otter Products EMEA. Jouw toegang tot en gebruik van de Sites en de informatie, materialen, producten en diensten beschikbaar op de Sites zijn onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften en aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Sites te bezoeken, erop te browsen of te uploaden, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de erin vastgelegde voorwaarden en bepalingen. Neem ze dus aandachtig door.

Deze website wordt voor Otter Products EMEA beheerd door onze serviceprovider Demandware. De uitvoering van bestellingen die worden geplaatst op de website wordt voor en namens Otter Products EMEA verzorgd door Arvato, maar om twijfel te voorkomen, is je overeenkomst met Otter Products EMEA. In afwijking van het voorgaande zullen alle beperkingen en uitsluitingen aangaande onze verplichtingen en aansprakelijkheid, evenals alle disclaimers die door ons zijn gemaakt in deze Gebruiksvoorwaarden, in gelijke mate van toepassing zijn op Demandware. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving door herziene Gebruiksvoorwaarden te plaatsen. Het bezoeken van, browsen, winkelen of uploaden op de Sites na dit ogenblik wordt beschouwd als bewijs van aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

PRIVACYBELEID

Het Intellectueel Eigendomsbeleid van Otter Products EMEA, dat het gebruik van auteursrechten, handelsmerken en patenten van Otter Products EMEA regelt, inclusief de inhoud van de Sites, maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en is hierin door deze verwijzing opgenomen. Voor zover het Intellectueel Eigendomsbeleid verwijst naar ons filiaal, inclusief maar niet beperkt tot Otter Products, LLC en TreeFrog Developments, Inc., zijn alle dergelijke voorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden in gelijke mate van toepassing op jouw relatie met Otter Products EMEA. Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden stem je ermee in gebonden te zijn aan het Intellectueel Eigendomsbeleid.

INFORMATIE, NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De Sites bevatten mogelijk informatie, nieuws en/of persberichten over ons. Materiaal op de Sites kan op ieder willekeurig moment achterhaald zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijke informatie, nieuws of persberichten bij te werken. Jouw vertrouwen in de informatie op de Sites is voor eigen risico. Toegang tot onze Sites is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor om de service en de content die we op onze Sites aanbieden zonder kennisgeving te schrappen of te wijzigen. De Sites kunnen af en toe tijdelijk onbeschikbaar zijn voor onderhoud en andere redenen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor weglating, onderbreking, fouten, vertraging, verwijdering of defect in de werking van de Sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een netwerk, server, service of apparatuur als gevolg van of in verband met jouw gebruik van de Sites.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

De Sites bevatten mogelijk links naar websites die zijn gepubliceerd door andere contentaanbieders. De Sites kunnen ook, op jouw verzoek, verbinding maken met sociale netwerksites die wij niet bezitten of beheren. Deze andere websites vallen buiten onze controle en jij accepteert en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, de verzameling en het gebruik van jouw informatie, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid, fatsoenlijkheid en welk ander aspect dan ook van zulke websites of de content die op of door hen wordt weergegeven. De opname van een dergelijke link impliceert niet onze goedkeuring van een dergelijke website of de content die er op of door wordt weergegeven of enig verband met de exploitanten, en wij doen afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke gelinkte website, inclusief maar niet beperkt tot jouw toegang tot en/of gebruik ervan.

JOUW VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ONS

Door het gebruik van onze Sites ga je akkoord met de verzameling door Otter Products EMEA van de persoonlijke gegevens die jij verstrekt aan onze Sites en met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Wanneer je informatie over jezelf aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord om: (a) juiste, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken; en (b) dergelijke informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om haar juist, actueel en compleet te houden. Indien je informatie verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist of onvolledig is, hebben wij het recht om iedere account die jij tot stand brengt in verband met jouw gebruik van de Sites op te schorten of te beëindigen en om ieder huidig of toekomstig gebruik van de Sites of een deel daarvan te ontzeggen.

AANGELEVERDE EN GEGENEREERDE GEBRUIKERSCONTENT OP DE SITES

Otter Products EMEA werkt met een beperkt aantal dienstverleners om de verzameling en verzending van door gebruikers aangeleverde en gegenereerde content (“Gebruikerscontent”) naar de Sites, socialmedia-kanalen, promotiematerialen en andere eigendommen mogelijk te maken, inclusief productbeoordelingen, tekst, graphics, audio, video, locatie-informatie, foto’s, socialmedia-content en andere materialen, voor gebruik voor Otter Products EMEA in verband met haar zaken, inclusief producteigenschap, marketing, aanbiedingen, advertenties en andere op consumenten gerichte activiteiten van Otter Products EMEA.

Je begrijpt dat alle informatie, gegevens en andere materialen die jij of een andere gebruiker verstrekt in verband met de Sites of anderszins aan ons communiceert, inclusief, maar niet beperkt tot, productbeoordelingen, tekst, graphics, audio, video, locatie-informatie, foto’s, socialmedia-content en andere materialen, de eigen verantwoording zijn van de persoon van wie dergelijke Gebruikerscontent afkomstig is. Dit betekent dat jij, en niet wij, verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die je uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt in verband met de Sites. Wij controleren de geplaatste Gebruikerscontent niet en om die reden staan we niet garant voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van welke Gebruikerscontent dan ook. Wij houden Gebruikerscontent niet in de gaten, en je begrijpt dat je door het gebruik van de Sites mogelijk blootgesteld bent aan Gebruikerscontent die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. Wij zullen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor Gebruikerscontent, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Gebruikerscontent, of voor verlies of schade van welke soort dan ook die wordt geleden als gevolg van de publicatie of het gebruik van de geplaatste, gemailde, verzonden of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikerscontent in verband met de Sites.

Otter Products EMEA benadert daarnaast socialmedia-gebruikers om hun toestemming te vragen om onze favoriete content te tonen op onze verschillende Sites, op onze socialmedia-kanalen en in diverse promotiematerialen. Je leest dit mogelijk omdat Otter Products EMEA jouw toestemming heeft gevraagd om je Gebruikerscontent op deze manier te gebruiken. Als je ervoor kiest om ons toestemming te geven om je Gebruikerscontent te gebruiken door te reageren met de hashtag [#LIVELIFEPROOF], word je geacht je Gebruikerscontent te verstrekken en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

Otter Products EMEA kan alle Gebruikerscontent die je verstrekt naar eigen goeddunken gebruiken. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent op de Sites naar eigen goeddunken te wijzigen, in te korten of te verwijderen of om plaatsing te weigeren. Geen van de Gebruikerscontent die je indient zal onderhevig zijn aan een verplichting van vertrouwen van de kant van Otter Products EMEA, zijn functionarissen, dochterondernemingen, filialen, partners of externe dienstverleners en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen en werknemers.

Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving door herziene Gebruiksvoorwaarden te plaatsen. Dienovereenkomstig dien jij iedere keer dat je Gebruikerscontent indient of toestemming/machtiging verleent om je Gebruikerscontent te tonen de Gebruiksvoorwaarden te herzien.

JOUW GEDRAG

Door Gebruikerscontent in te dienen bij Otter Products EMEA geef je aan en garandeer je dat:

  1. Je vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" die je mogelijk hebt in dergelijke Gebruikerscontent;

  2. Alle Gebruikerscontent die je plaatst juist is, deze Gebruiksvoorwaarden niet schendt en geen letsel zal veroorzaken aan een persoon of entiteit;

  3. Je geen rechten hebt geschonden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacy, publiciteit, moreel, bedrijfseigen of andere rechten, van welke derde partij of volgens welke wet of bepaling dan ook; en

  4. Je ten minste 16 jaar oud bent.

Daarnaast geef je aan en garandeer je geen:

a. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvan jij weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;


b. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die een wet, statuut, verordening of bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot, regelgeving betreffende exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame) schendt;


c. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die wordt beschouwd als, of redelijkerwijs kan worden beschouwd als, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk makende op de privacy van een ander, hatelijk, of raciaal, etnisch of anderzijds bezwaarlijk is, of die minderjarigen op welke manier dan ook schade berokkent;


d. Kopregels te vervalsen of anderzijds herkenningstekens te manipuleren om de herkomst te verhullen van Gebruikerscontent die wordt verzonden in relatie met de Sites;


e. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvan je niet het recht hebt om deze beschikbaar te maken onder welke wet dan ook of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis of propriëtaire en vertrouwelijke informatie verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van dienstverbanden of andere geheimhoudingsverklaringen);


f. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die inbreuk doet op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, portretrecht of ander propriëtair recht van welke partij dan ook;


g. Ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiematerialen, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of een andere vorm van uitlokking te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken;


h. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvoor je gecompenseerd of op welke wijze dan ook vergoed bent door een derde partij;


i. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;


j. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die softwarevirussen bevat of andere computercodes, bestanden of programma’s ontworpen om de functionaliteit van andere computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernielen of beperken;


k. Software, bestanden of codes te installeren die niet bevoegd zijn door de gebruiker van een computer of apparaat of die de controle overneemt van het hele, of delen van het, verwerkingsproces dat wordt uitgevoerd door een computer of apparaat zonder de toestemming van de gebruiker van de computer of het apparaat;


l. Hindering of ontregeling van de werking van de Sites of de servernetwerken verbonden aan de Sites, of het negeren van voorwaarden, procedures, beleid of regelgeving van netwerken verbonden aan de Sites;


m. Onbevoegde toegang tot de Sites en/of diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden aan de Sites te proberen te verkrijgen of te verkrijgen, door hacking, "mining" van wachtwoorden of op andere wijze;


n. Materialen of informatie te proberen te verkrijgen of te verkrijgen op een wijze die niet bewust beschikbaar is gemaakt door de Sites; of


o. Informatie over andere gebruikers van de Sites te verzamelen of op te slaan.
Hierbij verleen je vrijgave, kwijting en instemming om Otter Products EMEA, onze dochterondernemingen en iedere persoon die in onze naam handelt, schadeloos te stellen van aansprakelijkheid omtrent het gebruik van jouw Gebruikerscontent door Otter Products EMEA en haar dochterondernemingen.

JOUW TOEKENNING VAN BEPERKTE LICENTIE

Door Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken, verleen je ons en onze dochterondernemingen een permanent, onherroepelijk, royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar recht en toestemming om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, te wijzigen, in het geheel te verwijderen, te publiceren, te vertalen, te gebruiken om afgeleide werken te creëren, of te verspreiden (of te laten verspreiden) en/of om dergelijke Gebruikerscontent op te nemen in welke vorm of technologie of welk medium dan ook, over de hele wereld, zonder vergoeding aan jou, onderhevig aan ons Privacybeleid. Je geeft aan en garandeert dat jij alle rechten in en op dergelijke Gebruikerscontent bezit of anderzijds beheerst, en dat onze publicatie en ons gebruik van jouw Gebruikerscontent geen inbreuk of schending inhoudt van de rechten van een derde partij.

Jij verleent Otter Products EMEA en onze dochterondernemingen het recht om jouw gebruikersnaam, echte naam, beeltenis, gelijkenis, beschrijvingen van jou, locatie of andere identificerende informatie, inclusief maar niet beperkt tot je stem, in verband met ieder gebruik van jouw Gebruikerscontent te gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Sites zijn mogelijk beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten. Je accepteert en stemt toe dat je geen eigendoms- of andere rechten verwerft in bedrijfseigen informatie en materialen van Otter Products EMEA door gebruik van je Gebruikerscontent te autoriseren of door anderszins de Sites te gebruiken of te betreden.

REGISTRATIE EN WACHTWOORDEN

De Sites machtigen of verplichten je mogelijk om je aan te melden of een wachtwoord te verkrijgen voordat ze toegang verlenen tot bepaalde producten of diensten die op de Sites beschikbaar zijn. Jij accepteert en stemt toe dat jij verantwoordelijk bent voor het behoud van de vertrouwelijkheid van je aanmeldgegevens en wachtwoord en voor al het gebruik van je aanmeldgegevens, account en/of wachtwoord.

AANKOPEN

Indien je producten of diensten wilt kopen die beschikbaar zijn op de Sites, wordt je mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken met betrekking tot een dergelijke aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, je creditcardnummer of ander betaalrekeningnummer, je factuuradres en je verzendgegevens. Door een aankoop te initiëren, geef je aan en garandeer je dat je (a) achttien (18) jaar oud bent of ouder, en (b) het wettelijke recht hebt om de door jou geselecteerde betaalmethode(n) te gebruiken. Door dergelijke informatie te verstrekken, machtig je het gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid, inclusief, maar niet beperkt tot, door dergelijke informatie te verstrekken aan derde partijen voor doeleinden van orderafhandeling en betalingsverwerking. Je begrijpt en accepteert ook dat Otter Products EMEA CyberSource Limited, een externe betalingsverwerker, gebruikt om creditcardbetalingen namens ons te verwerken, en dat, als je betalingsgegevens verstrekt met betrekking tot een aankoop, je ermee instemt dat Otter Products EMEA niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van dergelijke gegevens wanneer ze onder beheer staan van de externe betalingsverwerker.

GARANTIEDISCLAIMER

DE SITES EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN OP OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES WORDEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" VERSTREKT VOOR JOUW GEBRUIK. DE SITES EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN OP OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES WORDEN, VOOR ZOVER IN DE RUIMSTE ZIN TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETTEN, VERSTREKT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NIET-INBREUK. WIJ EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN NIET DAT DE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN OP OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES JUIST, BETROUWBAAR OF CORRECT ZIJN; DAT DE SITES BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN BEPAALDE TIJD OF LOCATIE; DAT GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITES VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. JOUW GEBRUIK VAN DE SITES IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Sites en hun content worden verstrekt zonder garanties, bepalingen of waarborgen met betrekking tot hun volledigheid of juistheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we hierbij nadrukkelijk uit: (a) alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anders mogelijkerwijs geïmpliceerd zijn door een statuut, gewoonterecht of het recht van billijkheid; (b) aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of voortvloeiend verlies of schade geleden door een gebruiker in verband met de Sites of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of gevolgen van het gebruik van de Sites, enige websites die naar de Sites linken, en enige materialen die op de Sites zijn geplaatst, inclusief: verlies van inkomsten of omzet; verlies van zaken; verlies van winst of contracten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; verspilde management- of kantoortijd; en al dan niet veroorzaakt door benadeling (inclusief nalatigheid), contract- of andersoortige inbreuk, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze paragraaf geen claims zal voorkomen voor het verlies van of schade aan je tastbare eigendom of enige andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door de hierboven uiteengezette categorieën. Dit heeft geen invloed op: onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misleiding of misleiding met betrekking tot een fundamentele kwestie; of een andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wet.

KEUZE VAN WET EN RECHTSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van de Republiek Ierland zonder inachtneming van de conflicten van wetten of regelgeving van welk ander rechtsgebied dan ook. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of het effect van deze Gebruiksvoorwaarden en/of jouw gebruik van de Sites dient opgelost te worden in de rechtbanken van de Republiek Ierland. Jij gaat akkoord met het persoonlijke rechtsgebied, het rechtsgebied van het onderwerp, en de locatie van deze rechtbanken. Omdat sommige rechtsgebieden de keuze van wet en rechtsgebied niet toestaan, zijn deze vereisten mogelijk niet op jou van toepassing.

BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING

Je accepteert dat een inbreuk of gedreigde inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot onherstelbare schade waarvoor schadevergoeding geen geschikt rechtsmiddel zou zijn. Daarom, naast de rechten en rechtsmiddelen die anderszins wettelijk tot onze beschikking staan, zullen wij gerechtigd zijn om onmiddellijke billijke schadeloosstelling in te roepen, inclusief dwangmaatregelen tot rechtsherstel, indien nodig. Indien wij billijke rechtsmiddelen inroepen, zullen we niet uitgesloten of verhinderd zijn van het inroepen van wettelijke rechtsmiddelen, noch zullen we geacht worden een keuze te hebben gemaakt voor rechtsmiddelen

ADVOCAATKOSTEN

Naast enig ander rechtsmiddel zal de zegevierende partij in een actie die voortkomt uit deze Gebruiksvoorwaarden recht hebben op advocaatkosten en vergoedingen.

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een toepasselijk gerechtelijk besluit onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken in hun geheel, en een dergelijke bepaling zal worden gewijzigd en geïnterpreteerd om zo goed mogelijk de doeleinden van een dergelijke onafdwingbare of ongeldige bepaling te verwezenlijken binnen de grenzen van de toepasselijke wet of het toepasselijke gerechtelijke besluit.

KENNISGEVINGEN

Je accepteert dat de meeste communicatie die we met je hebben elektronisch zal zijn, inclusief het plaatsen van informatie op de Sites en het verzenden van e-mails, en dat elektronische communicatie beschouwd zal worden als zijnde schriftelijk. We kunnen je kennisgeving toesturen op je post- of e-mailadres. Jij kunt ons schriftelijk kennisgeving toesturen op het bovenstaande adres. Kennisgeving zal twee werkdagen na verzending van een brief als ontvangen en gepast aangeboden worden beschouwd.

TOEWIJZING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor jou en ons en voor onze respectievelijke opvolgers en cessionarissen. Wij kunnen ieder van onze rechten of verplichtingen voortkomend uit deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment zonder jouw instemming overdragen, toekennen, toewijzen, uitbesteden en anderszins afstoten aan een lid van onze bedrijfsgroep. Je kunt jouw rechten of verplichtingen niet overdragen.

OVERMACHT

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming in de nakoming, of vertraging in de uitvoering van, onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden die is veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief (zonder beperking): brand, storm, overstroming, arbeidsconflict of vervoersverstoring, die van invloed is op ons of op een derde partij die we mogelijk gebruiken om onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden te vervullen. Onze uitvoering wordt geacht te worden opgeschort voor de periode waarbinnen een dergelijke gebeurtenis aanhoudt, en we zullen een termijnverlenging voor uitvoering hebben voor de duur van die periode.

VRIJSTELLING

Een door ons verleende vrijstelling voor een inbreuk op een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet dienen of opgevat worden als een vrijstelling voor een andere inbreuk op een dergelijke bepaling of op welke inbreuk op welke andere bepaling dan ook in deze Gebruiksvoorwaarden. Een vrijstelling moet schriftelijk worden verleend. Tekortkoming aan onze kant in het eisen van strikte naleving van een voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden in één of meerdere gevallen zal niet beschouwd worden als een vrijstelling of ons het recht ontnemen om strikte naleving van die voorwaarde of enige andere voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden te eisen.

BEËINDIGING

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, toegang tot alle of een deel van de Sites stop te zetten of te blokkeren, met of zonder kennisgeving vooraf, om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief zonder beperking jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kun je contact met ons opnemen via legalEMEA@otterproducts.com. Daarnaast is ons postadres Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ireland.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 november 2018.