LIFEPROOF BELEIDSLIJNEN EN GARANTIE

Privacybeleid

Website: Privacybeleid

VERKOOPVOORWAARDEN

Deze voorwaarden en bepalingen ("Verkoopvoorwaarden") (samen met onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Garantie) die van toepassing zullen zijn op alle transacties die worden gemaakt voor de verkoop van producten via onze website ( lifeproof.ie ).

Neem de Voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een bestelling plaatst om producten te kopen via onze Website. Houd er rekening mee dat je vóór het plaatsen van een bestelling gevraagd zal worden om akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien je weigert om de Voorwaarden te accepteren, zul je niet in staat zijn om producten te kopen via onze Website.

ZOALS UITEENGEZET IN CLAUSULE 12.7 KUNNEN WIJ DE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD AANPASSEN. HET IS RAADZAAM DE VOORWAARDEN OPNIEUW TE LEZEN OM ZEKER TE ZIJN DAT JE DE VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE ELKE KEER ALS JE EEN BESTELLING VAN ONZE PRODUCTEN WILT PLAATSEN VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN. DE VOORWAARDEN ZIJN VOOR HET LAATST GEWIJZIGD OP 31 SEPTEMBER 2014. De Voorwaarden, en een eventueel contract tussen Jou en Otter Products EMEA, bestaan alleen in de Engelse taal.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

De volgende definities en regels voor interpretatie in deze conditie 1 zijn van toepassing op deze Voorwaarden:

CONTRACT betekent het contract tussen Jou en Otter Products EMEA voor de verkoop van de Producten via de Website en welke deze Verkoopvoorwaarden, de Bestelling, de Bestellingsbevestiging, Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Garantievoorwaarden omvat.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE betekent alle informatie die wordt verstrekt door beide partijen onder het Contract dat ofwel (i) aangeduid is als zijnde vertrouwelijk (of waarvan, in het geval van mondelinge discussies, later schriftelijk de vertrouwelijkheid wordt bevestigd) of (ii) informatie (gecommuniceerd op welke manier dan ook) die van een soort is waarvan de andere partij redelijkerwijs geacht kon zijn te weten dat de informatie vertrouwelijk was;

LEVERINGSLOCATIE betekent de plek waar de levering van de Producten plaats dient te vinden volgens het Contract, zoals vermeld in de Bestelling;

BESTELLING betekent een bestelling gemaakt door Jou van Onze Producten via Onze Website, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen.

BESTELLINGSBEVESTIGING betekent Onze schriftelijke bevestiging van de Bestelling, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen;

PRIJS betekent de prijs die door Jou moet worden betaald voor de Producten, zoals meegedeeld door Otter Products EMEA;

PRODUCTEN betekent de goederen die aan Jou moeten worden geleverd door Otter Products EMEA volgens het Contract;

WIJ, WE, ONS, ONZE, LifeProof, OtterBox Products EMEA, betekent Otter Products EMEA, een bedrijf dat is geïncorporeerd in Ierland onder bedrijfsnummer 481927 met een geregistreerd kantoor op Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ierland; en

JE, JIJ, JOUW betekent de perso(o)n(en) die de Producten van Otter Products EMEA koopt.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

2.1       De statements met betrekking tot en de afbeeldingen van de Producten op de Website dienen alleen als richtsnoer en voor illustratieve doeleinden en zullen geen onderdeel uitmaken van het Contract. Ondanks dat We alle moeite doen om de kleuren correct weer te geven, kunnen Jouw Producten licht afwijken van die weergegeven afbeeldingen. De verpakking van de Producten kan afwijken van wat op Onze Website wordt getoond.

2.2       De winkelpagina’s van onze Website zullen Je door de stappen begeleiden die Je moet nemen om een Bestelling bij Ons te plaatsen. Ons bestelproces stelt Je in staat om bestellingen te controleren en te wijzigen voordat Je Jouw bestelling bij Ons plaatst. Controleer alsjeblieft tijdens iedere stap van het bestelproces de gegevens van Je Bestelling.

2.3       Iedere Bestelling zal worden beschouwd als een aanbod van Jou om Producten van Ons te kopen, onderhevig aan deze Voorwaarden. Geen enkele door Jou geplaatste Bestelling zal als door Ons geaccepteerd worden beschouwd, en er zal geen Contract tot stand komen, totdat Wij een Bestellingsbevestiging [e-mail] aan Jou hebben verstrekt.

3.         PRIJS

3.1       De Prijs voor het Product zal gelijk zijn aan die vermeld op de Website op het moment dat Jij Je Bestelling plaatst. Alle Prijzen worden getoond en dienen betaald te worden in Euro’s, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door Ons.

3.2       Tenzij anderszins vermeld, is de Prijs inclusief BTW volgens het toepasselijke huidige tarief, waarvan een uitsplitsing zal worden weergegeven wanneer We de betaling aannemen van Jou voor de Producten. Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van eventuele invoerbelastingen, omzetbelastingen en andere kosten die mogelijk worden toegepast wanneer de levering die bestemming bereikt. Houd er rekening mee dat Wij geen controle hebben over deze kosten en dat We hun omvang niet kunnen voorspellen. Je moet alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven van het land waarvoor de Producten bestemd zijn.

3.3       De Prijs van het Product is exclusief verzendkosten. Onze verzendkosten worden aan Je meegedeeld tijdens het afrekenproces, voordat Je Jouw Bestelling bevestigt.

3.4       Wij behouden het recht voor om de Prijs van de Producten van tijd tot tijd te wijzigen met redelijke kennisgeving aan Jou, maar We zullen geen aanspraak maken op Ons recht op het wijzigen van de Prijs van de Producten nadat We een Bestellingsbevestiging hebben verstrekt.

3.5       Ondanks dat We ernaar streven om alle Prijzen correct weer te geven op Onze Website, kunnen zich af en toe fouten voordoen. We zullen Jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer We ons bewust worden van een fout in de prijsstelling van een Product. [In het geval van een fout in de prijsstelling van een Product die ertoe leidt dat de Prijs van een Product incorrect wordt weergegeven], We zullen ook Jouw bevestiging vragen of Je wilt doorgaan met de Bestelling tegen de juiste prijs óf Je Jouw Bestelling wilt annuleren. Indien We om welke reden dan ook geen contact met Je kunnen opnemen, zal Je Bestelling als geannuleerd worden beschouwd. Het voor geannuleerde Bestellingen betaalde bedrag zal binnen 30 dagen na de annuleringsdatum volledig worden terugbetaald. Houd er rekening mee dat als een prijsstellingsfout overduidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door Jou had kunnen worden herkend als een foutieve prijs, Wij niet verplicht zijn om Jou de Producten te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs.

4          BETALING

De Prijs en alle toepasselijke verzendkosten dienen door Jou betaald te worden [vooraf] OF [in zijn geheel beschikbaar op het moment dat Jij Je Bestelling plaatst], tenzij anderszins schriftelijk door Ons overeengekomen. [Wij zullen je bankpas of creditcard niet belasten totdat We Je Bestelling Verzenden.]

5          LEVERING

5.1       Levering van de Producten zal plaatsvinden op de Leveringslocatie. Het is Jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het adres van de Leveringslocatie correct is. Wij zullen geen verantwoording dragen als deze Leveringslocatie onjuist is.

5.2        Leveringstijden en -datums met betrekking tot leveringen zijn slechts schattingen en zijn niet gegarandeerd.

5.3       Wij zullen gerechtigd zijn om de Producten in afzonderlijke delen te leveren. Ieder(e) vertraging of verzuim van levering door LifeProof, en iedere claim door Jou met betrekking tot één of meer van de deelleveringen in overeenstemming met deze Voorwaarden, zullen Jou er niet toe machtigen om het Contract in zijn geheel als geannuleerd te beschouwen.

5.4       Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van Producten, in hun geheel of ten dele, te annuleren of achter te houden:

(i)               tot de ontvangst van Jouw betaling voor de Producten en eventuele toepasselijke verzendkosten;

              of

(ii)              indien Wij getroffen worden door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle, zoals beschreven in Clausule 11.

5.5       Wij zullen ernaar streven om de Producten te leveren binnen een termijn van 7 dagen na de Bestellingsbevestiging; als er niemand beschikbaar is op de Leveringslocatie zal de koerier een ophaalbon achterlaten die vermeldt waar en wanneer JIJ de producten kunt ophalen. Na levering van de Producten, die voltooid zal zijn als Wij de Producten hebben afgeleverd op het adres dat Jij ons hebt gegeven, zal Jij de Producten vergelijken met de Leveringsbon.

5.6       Indien Jij, om welke reden dan ook, er niet in slaagt de levering van welk Product dan ook in ontvangst te nemen op de afleverdatum, of Wij zijn niet in staat om de Producten te leveren omdat Jij niet de toepasselijke instructies, documenten, licenties of goedkeuringen hebt verstrekt, kunnen Wij de Producten opslaan tot levering op een latere datum, op Jouw kosten (inclusief maar niet beperkt tot opslag- en verzekeringskosten). Indien Jij er niet in slaagt om de Producten in ontvangst te nemen (of in het geval dat onze koerier JOU heeft geïnformeerd over waar en wanneer de Producten kunnen worden opgehaald, maar Jij er niet in slaagt de Producten op te halen) binnen veertien (14) dagen na de datum van de eerste leveringspoging, kunnen Wij het Contract annuleren en de Producten aan iemand anders verkopen.

6          NIET-LEVERING

6.1        Indien Wij er niet in slagen de Producten te leveren [binnen de overeengekomen termijnen voor levering] dan kun Jij ofwel (i) Ons een nieuwe uiterste leveringsdatum geven, die redelijk moet zijn, of (ii) Jouw Bestelling annuleren, in welk geval Wij iedere som die Je aan Ons hebt betaald voor de geannuleerde Producten en hun verzendkosten, zullen terugbetalen. Indien wij de nieuwe uiterste leveringsdatum, zoals overeengekomen onder (i) hierboven, niet halen, kun Jij Je Bestelling annuleren. In dat geval zullen dezelfde principes als beschreven in (ii) van toepassing zijn.

7          OVERBRENGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN EIGENDOM

7.1       Levering van een Bestelling zal voltooid zijn als Wij de Producten leveren op het adres dat Jij ons hebt gegeven (of in het geval dat niemand beschikbaar is op de LEVERINGSLOCATIE als onze koerier JOU al heeft geïnformeerd over waar en wanneer de Producten beschikbaar zullen zijn om op te halen) en de Producten zullen vanaf dat moment Jouw verantwoordelijkheid zijn. Dienovereenkomstig zul Jij, na levering door Ons van de Producten aan Jou, de Producten op eigen risico in bezit houden en Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of vernieling van de Producten.

7.2       Jij zult eigenaar zijn van de Producten zodra Wij volledige betaling van Jou hebben ontvangen van de Prijs, inclusief alle toepasselijke verzendkosten, en Wij aan Jou een Bestellingsbevestiging [e-mail] hebben verstrekt.

8          DEFECTE PRODUCTEN

8.1       In het geval dat Producten defect blijken te zijn [binnen een periode van twee jaar (of langere dergelijke perioden indien wettelijk voorgeschreven)] na de datum waarop Jij de Producten hebt gekocht, en van deze aankoopdatum deugdelijk bewijs naar onze tevredenheid bestaat in de vorm van een kopie van het betreffende aankoopbewijs, ben Jij gerechtigd om deze Producten terug te sturen naar LifeProof.

8.2       In overeenstemming met de LifeProof-garantie, in het geval dat Wij redelijkerwijs een in overeenkomst met Conditie 8.1 teruggestuurd Product beschouwen als:

(i)               niet defect; of

(ii)              beschadigd of anderszins onbruikbaar ten gevolge van welke actie dan ook van Jouw kant;]

kunnen Wij, naar eigen goeddunken, hetzelfde artikel naar Je terugsturen. Wij zullen geen verdere verplichtingen naar Jou toe hebben met betrekking tot deze Producten.

8.3       Onderhevig aan Clausules 8.1 en 8.2 zullen Wij, geheel naar eigen goeddunken:

(i)               defecte Producten repareren of vervangen; of

(ii)              de Prijs van defecte Producten terugbetalen, gebaseerd op het aantal defecte Producten naar verhouding met de onder het Contract betaalde Prijs.

9          ONZE AANSPRAKELIJKHEID AAN JOU

9.1             Wij beperken of sluiten op geen enkele manier Onze aansprakelijkheid uit met betrekking tot:

(i)               overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid;

(ii)              fraude of frauduleuze misleiding;

(iii)             elke inbreuk op de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1893 (zoals aangepast door sectie 10 van de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980) (titel en stil bezit);

(iv)            elke inbreuk op de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1893 (elk van deze secties zoals aangepast door sectie 10 van de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980) (beschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doeleinde en monsters);

(v)             defecte producten onder de Defective Products Act 1991 en de European Communities (Liability for Defective Products) Regulations 2000.

9.2       We leveren de Producten alleen voor binnenlands en privégebruik. Jij stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden, en Wij hebben geen aansprakelijkheid naar Jou toe voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill of verlies van zakelijke kansen.

9.3       Wij zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren in overeenstemming met dit Contract. Jij hebt wettelijke rechten, naast de rechten die uiteengezet zijn in deze Voorwaarden, met betrekking tot Producten die defect of niet zoals beschreven zijn.

9.4       Onderhevig aan Clausule 9.1, indien Wij er niet in slagen deze Voorwaarden na te leven, zullen Wij verantwoordelijk zijn voor eventueel verlies of schade die Jij lijdt als voorzienbaar resultaat van Onze inbreuk op deze Voorwaarden of Onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als het een overduidelijk gevolg is van Onze inbreuk of als het door Jou en Ons is overwogen ten tijde van het aangaan van dit Contract.

10        JOUW RECHT OP ANNULERING, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

10.1    Je hebt een wettelijk recht om dit Contract op ieder moment te annuleren vanaf de datum van de Bestellingsbevestiging (de datum waarop Wij Jou e-mailen om Onze aanvaarding van Jouw Bestelling te bevestigen), wanneer het Contract wordt gevormd. De deadline voor het annuleren van het Contract is:

(i)               14 dagen na de dag waarop Jij het Product ontvangt; of

(ii)               14 dagen na de dag waarop Jij de laatste levering van het Product ontvangt, indien een Bestelling in delen wordt geleverd op afzonderlijke dagen;

Dit betekent dat Jij, als Je van gedachten verandert of om welke reden dan ook besluit dat Jij een Product niet wilt ontvangen of houden op welk moment dan ook tijdens de desbetreffende bovengenoemde periode, Ons op de hoogte kan stellen van Je beslissing om het Contract te annuleren en een terugbetaling kunt ontvangen.

10.2    Indien Je het Contract wenst te annuleren, moet Je Ons dat gewoon laten weten. De makkelijkste manier om dat te doen is door een annuleringsformulier in te vullen op Onze website. Indien Jij deze methode gebruikt, zullen Wij Je e-mailen om te bevestigen dat We Je annulering hebben ontvangen. Je kunt het Ons ook per brief laten weten in het formulier dat als Schema A bij deze Verkoopvoorwaarden is gevoegd, door het Ons toe te sturen naar Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ierland of via e-mail naar customerserviceemea@lifeproof.com en aan Ons retourbeleid te voldoen. Voeg gegevens van Je Bestelling bij (inclusief voor het voorkomen van twijfel over Je bestelnummer en retourcode (indien van toepassing)) om Ons te helpen deze te identificeren. Indien Jij Ons Je annuleringsbericht per e-mail, fax of brief stuurt, treedt Je annulering in werking op de datum dat Je de e-mail, fax of brief naar Ons toestuurt.

10.3    Indien Jij Je Contract annuleert, zullen Wij:

(i)       Je de Prijs die Je betaald hebt voor de Producten terugbetalen, exclusief door Ons gemaakte verzendkosten (en minus eventuele aftrek waartoe We wettelijk gerechtigd zijn om een vermindering in de waarde van de Producten te compenseren indien deze vermindering in waarde veroorzaakt is door Jouw behandeling van de Producten op een manier die verder gaat dan wat nodig is om hun aard, kenmerken en functioneren vast te stellen);

Wij zullen terugbetalingen aan Jou uitvoeren binnen de volgende termijnen:

(i)               als Je het Product hebt ontvangen, binnen 14 dagen na de dag waarop Wij het Product van Je terug hebben ontvangen; of,

(ii)              als Je het Product niet hebt ontvangen, binnen 14 dagen nadat Je Ons op de hoogte hebt gesteld van Je beslissing om het Contract te annuleren.

10.4    Indien Je de Producten naar Ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen We de Prijs van de Producten volledig terugbetalen, samen met de toepasselijke verzendkosten en redelijke kosten die Jij maakt bij het terugsturen van de Producten naar Ons. We zullen Je terugbetalen op de betaalpas of creditcard die Je hebt gebruikt om de originele betaling te voldoen.

10.5    Indien een Product bij Je afgeleverd is voordat Je besluit om het Contract te annuleren:

(i)       Je dient het Product naar Ons terug te sturen binnen 14 dagen na de dag waarop Je Ons hebt laten weten dat Je het Contract wenst te annuleren. [VOEG GEGEVENS IN OVER HET RETOURPROCES, BIJV. VIA EEN GRATIS RETOURADRESLABEL; DIT IS MOGELIJK AL BEHANDELD IN JE RETOURBELEID];

(ii)      Tenzij het Product defect of verkeerd beschreven is (zie Clausule 10.4), zul Jij dan verantwoordelijk zijn voor de kosten voor het terugsturen van de Producten naar Ons.

10.6    Wij zijn gerechtigd om het Contract onmiddellijk per schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:

(i)       Jij er niet in slaagt om Je verplichtingen onder het Contract na te leven of uit te voeren; of

(ii)      Jij te laat bent met het betalen van door Jou aan Ons verschuldigde bedragen, of deze niet betaald.

11        GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

11.1       Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van Onze verplichtingen onder een Contract veroorzaakt door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle. De definitie van een Gebeurtenis Buiten Onze Controle is te vinden in Clausule 11.2 hieronder.

11.2       Een ""Gebeurtenis Buiten Onze Controle"" betekent een handeling of gebeurtenis buiten Onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, overheidsmaatregelen, oorlog of nationale ramp, terroristische daden, rellen, civiele onlusten, opzettelijke beschadiging, naleving van een wet of overheidsbevel, -voorschrift, -reglement of -aanwijzing, ongeval, storing van een fabriek of machines, brand, sneeuw, explosie, overstroming, storm, epidemie, blokkades, stakingen, arbeidsconflicten of andere industriële actie door derde partijen, storing van publieke of privételecommunicatienetwerken of onbereikbaarheid van transportnetwerken, of andere soortgelijke gebeurtenissen.

11.3       Indien een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt dat de uitvoering van Jouw verplichtingen onder een Contract beïnvloedt:

(i) We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met Jou opnemen om Je op de hoogte te stellen; en

(ii) Onze verplichtingen onder een Contract zullen worden opgeschort en de termijn voor de uitvoer van Onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle. Waar de Gebeurtenis Buiten Onze Controle Onze levering van Producten aan Jou beïnvloedt, zullen We een nieuwe leveringsdatum met Je overeenkomen nadat de Gebeurtenis Buiten Onze Controle voorbij is.

11.4       Je kunt een Contract annuleren dat is beïnvloed door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle die voor langer dan 30 dagen heeft voortgeduurd. Neem om te annuleren contact met Ons op. Indien Je besluit om te annuleren, dien Je de relevante Producten terug te sturen (op Onze kosten) die Je reeds ontvangen hebt en Wij zullen de door Jou betaalde Prijs terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten.

12        ALGEMEEN

12.1    Jij erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Je, door het aangaan van het Contract, niet terugvalt op een verbintenis, belofte, waarborg, statement, verklaring, garantie of afspraak anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in het Contract.

12.2    Indien een bepaling binnen het Contract of deze Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde jurisdictie ongeldig, illegaal of onafdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden verbroken en de rest van de bepalingen zal volledig van kracht en in werking blijven alsof het Contract is uitgevoerd zonder de ongeldige, illegale of onafdwingbare bepaling.

12.3    Geen van Onze rechten of oplossingen onder het Contract bevat een vooroordeel ten opzichte van andere rechten en oplossingen die Ons toebehoren, of ze nu onder het Contract vallen of niet.

12.4    Een tekortkoming of vertraging van Onze kant in het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van Onze rechten of oplossingen onder het Contract zal niet worden opgevat als een vrijstelling van Onze rechten onder het Contract en zal Ons niet beletten om dergelijke rechten of oplossingen later op te eisen.

12.5    Een kennisgeving of andere communicatie verstrekt onder deze Voorwaarden zal schriftelijk zijn [en zal worden verstrekt door levering per vooruitbetaalde aangetekende post of e-mail aan Ons geregistreerde kantoor en Jouw adres, zoals uiteengezet in het Contract, of andere adressen zoals die waarvan de ene partij de andere van tijd tot tijd op de hoogte zal stellen

12.6    Wij kunnen de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Iedere keer dat Je Producten bij Ons bestelt, zullen de op dat moment van kracht zijnde Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op het Contract tussen Jou en Ons.

12.7    Jij zult niet gerechtigd zijn om het Contract of enig deel daarvan over te dragen, uit te besteden of anderszins af te stoten zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen al Onze verplichtingen onder het Contract of ieder deel daarvan overdragen of uitbesteden aan een ander(e) persoon, firma of onderneming.

12.8    Het vormen, bestaan, opstellen, de prestatie, geldigheid en alle andere aspecten van het Contract worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ierland, en zowel Jij als Wij zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken.

SCHEMA A